Do you look after someone with dementia?


This event has now ended


The Welsh government is drawing up its first strategy for dementia and we want to make sure it includes the needs of carers as well as those they care for.

Carers Outreach provides support to carers in Ynys Mon, Gwynedd and Conwy.

tide is an involvement network for carers of people with dementia, helping them speak up to influence how services are organised and provided.

Come along to one of our events and tell us about

 • What support would make looking after the person you care for easier
 • How we can make sure carers of people with dementia have a strong voice

When and where:

 • Conwy Business Centre, Llandudno Junction 2 – 4.30 pm
  Monday 27 March 2017
 • Canolfan Ebenezer, Llangefni, Ynys Môn 1.30 – 4 pm
  Tuesday 28 March 2017
 • Ysbyty Alltwen, Tremadog 10 am – 1 pm
  Friday 31 March 2017

The event is aimed at carers of people living with dementia and Bangor University will pay your travel costs to come to the event. They can also make a contribution (£30 cash) towards respite care if needed (unfortunately they cannot organise the respite care for you).

Please contact Jennifer Rhiannon Roberts on 01248 388346/ j.roberts@bangor.ac.uk

However, if you need to bring the person you look after with you, we will also give them the opportunity to give us their views.

A ydych chi’n edrych ar ôl rhywun hefo dementia?

Mae Llywodraeth Cymru yn llunio ei strategaeth ar gyfer dementia ac rydym am wneud yn siwr ei bod yn cynnwys anghenion gofalwyr yn ogystal â’r rhai sy’n derbyn gofal.

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn cynnig cefnogaeth i ofalwyr yng Ngwynedd Conwy ac Ynys Môn.

Mae tide yn rwydwaith ymgysylltu i ofalwyr pobol gyda dementia, i’w cynorthwyo i leisio’u barn a dylanwadu ar sut y caiff gwasanaethau eu trefnu a’u darparu.

Dewch draw i un o’n digwyddiadau a dweud wrthym

 • Pa gymorth fydda’n gwneud hi’n haws ichi edrych ar ôl y person rydych yn gofalu amdano
 • Sut y gallwn ni wneud yn siwr bod gan ofalwyr pobol gyda dementia lais dylanwadol
 • Canolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno 2 – 4.30 pm
  Dydd Llun 27 Mawrth
 • Canolfan Ebeneser, Llangefni, Ynys Môn 1.30 – 4 pm
  Dydd Mawrth 28 Mawrth
 • Ysbyty Alltwen, Tremadog 10 am – 1 pm
  Dydd Gwener 31 Mawrth

Os ydych yn gofalu am rywun sy’n byw gyda dementia mae Prifysgol Bangor yn fodlon talu eich costau teithio i ddod i’r digwyddiad.  Gallant hefyd wneud cyfraniad (£30  arian parod) tuag at ofal ysbaid os oes angen (yn anffodus ni allant drefnu gofal ysbaid ar eich rhan).

Cysylltwch â Swyddog Ymchwil Rhiannon Jennifer Roberts Prosiect Cefnogi ar 01248 388346 j.roberts@bangor.ac.uk

© 2017 Tide
Tide

Tide